Thiophanate

Tiofanat

Engelsk definition

Nematocide used in livestock; also has fungicidal properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dimethylphenylene Bis-Thioallophanate Bis-Thioallophanate, Dimethylphenylene Dimethylphenylene Bis Thioallophanate Thiophanate-Methyl Thiophanate Methyl Mildothane Cercobin M-70 Cercobin M 70 Cercobin M70