Radiculopathy

Radikulopati

Svenska synonymer

Nervrotkompression Radikulit Nervrotsinflammation Nervrotsavulsion

Engelska synonymer

Radiculopathies Radiculopathy, Cervical Cervical Radiculopathies Cervical Radiculopathy Radiculopathies, Cervical Nerve Root Disorder Nerve Root Disorders Radiculitis Radiculitides Nerve Root Inflammation Inflammation, Nerve Root Nerve Root Inflammations Nerve Root Avulsion Avulsion, Nerve Root Avulsions, Nerve Root Nerve Root Avulsions Nerve Root Compression Compression, Nerve Root Compressions, Nerve Root Nerve Root Compressions