Osteitis

Beninflammation

Svensk definition

Inflammation i ben.

Engelsk definition

Inflammation of the bone.

Svenska synonymer

Osteit Skelettinflammation

Engelska synonymer

Bone Inflammation Inflammation, Bone