Mycoplasma Infections

Mykoplasmainfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av någon art av släktet Mycoplasma.

Engelsk definition

Infections with species of the genus MYCOPLASMA.

Svenska synonymer

Eperythrozoonosis

Engelska synonymer

Infections, Mycoplasma Infection, Mycoplasma Mycoplasma Infection Eperythrozoonosis Eperythrozoonoses