Free Radicals

Fria radikaler

Svensk definition

Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.

Engelsk definition

Highly reactive molecules with an unsatisfied electron valence pair. Free radicals are produced in both normal and pathological processes. They are proven or suspected agents of tissue damage in a wide variety of circumstances including radiation, damage from environment chemicals, and aging. Natural and pharmacological prevention of free radical damage is being actively investigated.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Radicals, Free Free Radical Radical, Free