Erysipelothrix Infections

Erysipelothrixinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Erysipelothrix.

Engelsk definition

Infections with bacteria of the genus ERYSIPELOTHRIX.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Erysipelothrix Erysipelothrix Infection Infection, Erysipelothrix