Cost-Benefit Analysis

Kostnads-nyttoanalys

Svensk definition

Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.

Engelsk definition

A method of comparing the cost of a program with its expected benefits in dollars (or other currency). The benefit-to-cost ratio is a measure of total return expected per unit of money spent. This analysis generally excludes consideration of factors that are not measured ultimately in economic terms. Cost effectiveness compares alternative ways to achieve a specific set of results.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Analyses, Cost-Benefit Analysis, Cost-Benefit Cost-Benefit Analyses Cost Benefit Analysis Analyses, Cost Benefit Analysis, Cost Benefit Cost Benefit Analyses Cost Effectiveness Effectiveness, Cost Cost-Benefit Data Cost Benefit Data Data, Cost-Benefit Cost-Utility Analysis Analyses, Cost-Utility Analysis, Cost-Utility Cost Utility Analysis Cost-Utility Analyses Economic Evaluation Economic Evaluations Evaluation, Economic Evaluations, Economic Marginal Analysis Analyses, Marginal Analysis, Marginal Marginal Analyses Cost Benefit Costs and Benefits Benefits and Costs Cost-Effectiveness Analysis Analysis, Cost-Effectiveness Cost Effectiveness Analysis