Conjugation, Genetic

Konjugation, genetisk

Svensk definition

En parasexuell mekanism hos bakterier, alger, svampar och flimmerhårförsedda protozoer för överföring av kromosommaterial vid sammansmältning av två celler. Hos bakterier är överföringen enkelriktad, hos protozoer är utbytet dubbelriktat. Hos alger och svampar utgör utbytet av genetiskt material en form av fortplantning, genom att han- och honceller förenas.

Engelsk definition

A parasexual process in BACTERIA; ALGAE; FUNGI; and ciliate EUKARYOTA for achieving exchange of chromosome material during fusion of two cells. In bacteria, this is a uni-directional transfer of genetic material; in protozoa it is a bi-directional exchange. In algae and fungi, it is a form of sexual reproduction, with the union of male and female gametes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Genetic Conjugation Bacterial Conjugation Conjugation, Bacterial