Cell Nucleolus

Cellnukleol

Svensk definition

I de flesta typer av eukaryota cellkärnor utgör nukleolen en membranlös, avgränsad del, inom vilken några arter av rRNA (ribosomal RNA) syntetiseras och sätts samman till ribonukleoproteinenheter av r ibosomer. I nukleolen transkriberas rRNA från en nukleolär styrenhet, dvs en grupp (NOR - nucleolar organizer region) parvis upprepade kromosomgener som kodar för rRNA och som transkriberas av RNA-pol ymeras I.

Engelsk definition

Within most types of eukaryotic CELL NUCLEUS, a distinct region, not delimited by a membrane, in which some species of rRNA (RNA, RIBOSOMAL) are synthesized and assembled into ribonucleoprotein subunits of ribosomes. In the nucleolus rRNA is transcribed from a nucleolar organizer, i.e., a group of tandemly repeated chromosomal genes which encode rRNA and which are transcribed by RNA polymerase I. (Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology & Molecular Biology, 2d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Plasmosome Plasmosomes Cell Nucleoli Nucleoli, Cell Nucleolus, Cell