Streptophyta

Streptophyta

Engelsk definition

A phylum of green plants comprising CHAROPHYCEAE (streptophyte green algae) and EMBRYOPHYTA (land plants).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.