Dysuria

Dysuri

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.