Phycodnaviridae

Phycodnaviridae

Engelsk definition

A family of DNA plant viruses that infect eukaryotic algae.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Algal Viruses Algal Virus Virus, Algal Viruses, Algal