Sterilization Reversal

Reversibel sterilisering

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Sterilization Reversals Fallopian Tube Reanastomosis Fallopian Tube Reanastomoses Reanastomoses, Fallopian Tube Reanastomosis, Fallopian Tube Tubal Reanastomosis Reanastomoses, Tubal Reanastomosis, Tubal Tubal Reanastomoses Vas Deferens Reanastomosis Reanastomoses, Vas Deferens Reanastomosis, Vas Deferens Vas Deferens Reanastomoses Vas Reanastomosis