RNA, Neoplasm

RNA, tumör

Engelsk definition

RNA present in neoplastic tissue.

Svenska synonymer

Tumör-RNA

Engelska synonymer

Neoplasm RNA