Phenylbutyrates

Fenylbutyrater

Svensk definition

Derivat av 4-fenylbutyratsyra, inklusive dess salter och estrar.

Engelsk definition

Derivatives of 4-phenylbutyric acid, including its salts and esters.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.