Constipation

Förstoppning

Svensk definition

Oregelbunden eller trög tarmtömning. Dessa symtom hänger samman med ett antal olika orsaker, t ex lågt fiberintag, känslomässiga eller nervösa störningar, systemiska eller strukturella rubbningar, droginducerat försvårande samt infektioner.

Engelsk definition

Infrequent or difficult evacuation of FECES. These symptoms are associated with a variety of causes, including low DIETARY FIBER intake, emotional or nervous disturbances, systemic and structural disorders, drug-induced aggravation, and infections.

Svenska synonymer

Konstipation Obstipation

Engelska synonymer

Dyschezia Colonic Inertia