Child Behavior Disorders

Beteendestörningar hos barn

Svensk definition

Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.

Engelsk definition

Disturbances considered to be pathological based on age and stage appropriateness, e.g., conduct disturbances and anaclitic depression. This concept does not include psychoneuroses, psychoses, or personality disorders with fixed patterns.

Svenska synonymer

Samspelssvårigheter hos barn

Engelska synonymer

Behavior Disorder, Child Child Behavior Disorder Childhood Behavior Disorders Behavior Disorder, Childhood Childhood Behavior Disorder Disorder, Childhood Behavior