Autism Spectrum Disorder

Autismspektrumstörning

Svensk definition

Brett kontinuum av associerade kognitiva och neurologiskt betingade beteenden, inkluderande, men inte begränsat till, tre huvudsakliga kännetecken: svårigheter med socialisering, svårigheter i verbal och icke-verbal kommunikation och begränsade och repetitiva beteendemönster. (från DSM-V)

Engelsk definition

Wide continuum of associated cognitive and neurobehavioral disorders, including, but not limited to, three core-defining features: impairments in socialization, impairments in verbal and nonverbal communication, and restricted and repetitive patterns of behaviors. (from DSM-V)

Svenska synonymer

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumsyndrom

Engelska synonymer

Autism Spectrum Disorders Autistic Spectrum Disorder Autistic Spectrum Disorders Disorder, Autistic Spectrum