Learning Disorders

Inlärningsstörningar

Svensk definition

Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.

Engelsk definition

Conditions characterized by a significant discrepancy between an individual's perceived level of intellect and their ability to acquire new language and other cognitive skills. These disorders may result from organic or psychological conditions. Relatively common subtypes include DYSLEXIA, DYSCALCULIA, and DYSGRAPHIA.

Svenska synonymer

Inlärningssvårigheter

Engelska synonymer

Learning Disorder Learning Disturbance Disturbance, Learning Disturbances, Learning Learning Disturbances Adult Learning Disorders Adult Learning Disorder Learning Disorder, Adult Learning Disorders, Adult Developmental Academic Disorder Academic Disorders, Developmental Developmental Academic Disorders Developmental Disorders of Scholastic Skills Academic Disorder, Developmental Scholastic Skills Development Disorders Learning Disabilities Disabilities, Learning Disability, Learning Learning Disability