Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Leadership

Scope Note:
The function of directing or controlling the actions or attitudes of an individual or group with more or less willing acquiescence of the followers.

Förklaring:
En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.Location corresponding to Mesh Number F01.752.609

Personality  Personlighet
Leadership   Ledarskap
Arbetsledning

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.