Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Receptors, Histamine H1

Scope Note:
A class of histamine receptors discriminated by their pharmacology and mode of action. Most histamine H1 receptors operate through the inositol phosphate/diacylglycerol second messenger system. Among the many responses mediated by these receptors are smooth muscle contraction, increased vascular permeability, hormone release, and cerebral glyconeogenesis. (From Biochem Soc Trans 1992 Feb;20(1):122-5)

Förklaring:
En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.Location corresponding to Mesh Number D12.776.543.750.070.450.100

Receptors, Histamine  Histaminreceptorer
Receptorer, histamin
Receptors, Histamine H1   Histamin H1-receptorer
Receptorer, histamin H1

Location corresponding to Mesh Number D12.776.543.750.100.350

Receptors, G-Protein-Coupled  
Receptors, Histamine H1   Histamin H1-receptorer
Receptorer, histamin H1

Location corresponding to Mesh Number D12.776.543.750.720.300.450.300

Receptors, Histamine  Histaminreceptorer
Receptorer, histamin
Receptors, Histamine H1   Histamin H1-receptorer
Receptorer, histamin H1

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2015-02-05.