Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Pathologic Processes

Scope Note:
The abnormal mechanisms and forms involved in the dysfunctions of tissues and organs.

Förklaring:
Onormala mekanismer och former involverade i malfunktion av vävnader och organ.Location corresponding to Mesh Number C23.550

Pathological Conditions, Signs and Symptoms  Patologiska tillstånd, tecken och symtom
Symtom och allmän patologi
Pathologic Processes   Patologiska processer
Acantholysis   Akantolys
Arrhythmias, Cardiac+   Hjärtrytmrubbningar
Arytmi
Hjärtarytmi
Hjärtklappning
Ascites   Vätska i buken
Ascites
Atrial Remodeling   Atrial remodellering
Elektrisk remodellering
Azotemia   Azotemi
Cardiotoxicity   Kardiotoxicitet
Channelopathies   Kanalopatier
Chromosome Aberrations+   Kromosomavvikelser
Kromosommutationer
Kromosomaberrationer
Cytogeniska abnormiteter
Death+   Död
Dehydration   Uttorkning
Dehydrering
Delayed Graft Function   Fördröjd transplantatfunktion
Disease+   Sjukdom
Disease Attributes+   Sjukdomssymtom
Dysbiosis   Dysbios
Emphysema+   Emfysem
Extravasation of Diagnostic and Therapeutic Materials   Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel
Extravasering av diagnostiska och terapeutiska medel
Femoracetabular Impingement   Femoroacetabular impingement
Höft-impingement
Fibrosis+   Fibros
Genomic Instability+   Genominstabilitet
Gliosis   Glios
Granuloma+   Granulom
Svallkött
Kornsvulst
Granulomatosis, Orofacial   Granulomatos, orofacial
Growth Disorders+   Tillväxtstörningar
Hemolysis   Hemolys
Hemorrhage+   Blödning
Hemorragi
Hyperammonemia   Hyperammonemi
Hyperamylasemia   Hyperamylasemi
Hyperbilirubinemia+   Hyperbilirubinemi
Hyperplasia   Hyperplasi
Cellnybildning
Hyperuricemia   Hyperurikemi
Hypovolemia   Hypovolemi
Inflammation+   Inflammation
Intraoperative Complications+   Intraoperativa komplikationer
Peroperativa komplikationer
Ischemia+   Ischemi
Bristande blodtillförsel
Leukoaraiosis   Leukoaraios
Leukocytosis   Leukocytos
Pleocytos
Lithiasis   Stensjukdom
Long Term Adverse Effects   Långsiktiga biverkningar
Långtidsbiverkningar
Malacoplakia   Malakoplaki
Menstruation Disturbances+   Menstruationsstörningar
Mensstörningar
Metaplasia+   Metaplasi
Muscle Weakness   Muskelsvaghet
Atoni
Necrosis+   Vävnadsdöd
Nekros
Neointima   Neointima
Neoplastic Processes+   Tumörprocesser
Cancerprocesser
Nerve Degeneration+   Nervdegeneration
Ochronosis   Okronos
Ossification, Heterotopic+   Benbildning, heterotop
Förbening, heterotop
Polydipsia+   Polydipsi
Överdriven törst
Postoperative Complications+   Postoperativa komplikationer
Protein Aggregation, Pathological   Patologisk proteinaggregabilitet
Patologisk proteinaggregation
Proteinaggregabilitet, patologisk
Respiratory Aspiration+   Respiratorisk inandning
Respiratorisk aspiration
Retropneumoperitoneum   Retropneumoperitoneum
Pneumoretroperitoneum
Sclerosis   Förhårdning
Skleros
Shock+   Chock
Cirkulatorisk kollaps
Cirkulationsstillestånd
Cirkulationssvikt
Cirkulationskollaps
Teratogenesis   Teratogenes
Teratogenicitet
Ulcer   Sår
Ulcus
Vascular Remodeling   Kärlremodellering
Vaskulär remodellering
Yang Deficiency   Yang-brist
Yin Deficiency   Yin-brist

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.