Skip to main content

Link path

MeSH Tree Location(s) for Cardiovascular Diseases

Scope Note:
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.

Förklaring:
Patologiska tillstånd som involverar hjärt-kärlsystemet inklusive hjärta, blodkärl eller hjärtsäck.Location corresponding to Mesh Number C14

MeSH Start Page
Cardiovascular Diseases   Hjärt-kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsystemets sjukdomar
Kardiovaskulära sjukdomar
Cardiovascular Abnormalities+   Hjärt-kärlmissbildningar
Kardiovaskulära missbildnigar
Cardiovascular Infections+   Kardiovaskulära infektioner
Hjärt-kärlinfektioner
Heart Diseases+   Hjärtsjukdomar
Pregnancy Complications, Cardiovascular+   Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl
Graviditetskomplikationer, kardiovaskulära
Vascular Diseases+   Kärlsjukdomar

MeSH Start Page
© Karolinska Institutet University Library 1998. Last modified 2016-01-15.